Studio Alight

Fredrik Garneij, Samantha Hookway och Christofer Kanljung

foto: Queenning Zhao

 

Den digitala kapitalismen genomsyrar idag själva kärnan av våra samhällen och våra liv. Marknadslogiken är den ledande principen och den information som techföretagen samlar in om oss säljs till högstbjudande, oavsett om det råkar vara statsmakter, myndigheter eller marknaden. Nät – och businessteoretikern Shoshana Zuboff menar att den digitala teknologin snarare har fördjupat den befintliga ojämlikheten i världen än skänkt oss ökad frihet som människor. Komplexiteten i denna nya ordning, där det inte är en totalitär stat som tjänar på kontroll över folket utan ett stort antal allestädes närvarande företag som verkar i övervakningskapitalismens intresse kallar Zuboff, i kontrast till The Big Brother, för The Big Other.

 

Varje gång vi använder vår telefon, delar bilder av oss själva, vänner och familj i sociala medier, laddar ner appar och godkänner licenser (som de flesta av oss aldrig ens läser), lämnar vi över en så avgörande mängd data att det möjliggör en social kontroll vars omfattning är omöjlig att helt få grepp om. Vad som framstår som än mer skrämmande är hur denna information används för att träna artificiell intelligens med olika mål, där ett är de system för ansiktsigenkänning som ofta används i trygghetens namn. Dessutom reflekteras såväl den strukturella rasism som de patriarkala strukturer som återfinns i hela vårt samhälle in i de neurala nätverken genom de träningsdata som vi människor förser dem med, och själva algoritmerna diskriminerar därför i etnicitet och kön genom sin varierande exakthet, dess så kallade confidence score.

 

Att de många etiska och juridiska implikationerna av digitaliseringen av samhället undersöks är av största betydelse i vårt historiska ögonblick. Det är lätt att hänfalla åt en dystopisk syn på digital teknologi som sådan när man ser hur vår data används för att infiltrera våra liv. Men är det verkligen helt rättvisande att skylla på teknologin? Är det inte snarare de bakomliggande samhälleliga system som tillåter ett visst (miss)bruk av teknologin som borde granskas? Trots allt är det vi människor som tränar den artificiella intelligensen till att göra det vi ber den om.

 

Rob Law är den första delen av en utställningsserie i två delar som undersöker makt och manipulation i digital kapitalism. Vad har konsten för potential i denna kontext? Hur kan konstnärer mediera ny digital teknologi och samtidigt utmana det befintliga missbruket av densamma? 

 

Studio Alight

Sedan ett par år tillbaka har Studio Alight utforskat skärningspunkterna mellan konst, juridik och den teknologiska potential som både formar och hotar vårt samhälle. Deras arbete syftar till att undersöka data mining, kartlägga maktstrukturer, visualisera lagen, motverka kognitiv bias, och synliggöra möjliga förhållanden mellan artificiell intelligens och de styrande institutioner som skapar vårt samhälle. Med verken i utställningen Lagrymden, [Self] Confidence och Prior Art Automaton vill de inte bara visualisera maktstrukturer utan också skapa vägar för att demokratisera och tillgängliggöra lagen.

 

Space of Law, 2018
Space of Law, 2019, foto: Queenning Zhao

 

Lagrymden  (Space of Law)

Lagrymden är en visuell gestaltning av de relationer som finns mellan de olika paragraferna i Sveriges lagar. Det skapar en förståelse av dessa kopplingar mellan raderna som fyller lagböckerna och är en upplevelse som frigör gravitationen hos paragrafernas inbördes kopplingar. Verket gör det möjligt för besökarna att själva navigera genom den svenska lagens paragrafer och visar på komplexiteten i dess konstruktion. Den kroppsliga upplevelsen av detta verk ger en indikation om hur estetik kan omfördela subjektspositioner och tidigare uppfattningar. Onlineversionen (som nås via QR-koden) ger användarna – medborgarna – möjligheten att utforska lagen genom att bokstavligen ta den i sina egna händer. Lagens finstilta framträder här som något mer än bara försumbara underparagrafer, och får istället en egen materialitet som är omöjligt att förbise. 

 

lagen.studioalight.com

*Space of Law har skapats av Studio Alight i samarbete med Alexander Wingård

 

 

[Self] Confidence

[Self] Confidence skapar en erfarenhet där betraktaren på ett unikt sätt upplever spänningen mellan farorna i att synas och inte synas. Zuboff, återigen, för fram idén att övervakningskapitalistens mål är att förändra oss. Vad som står på spel är vår egen agens: hur vi beter oss, hur vi väljer, hur vi anknyter, hur vi röstar. I kontrast till den exploatering av vårt arbete som definierade kapitalismen före det digitala genombrottet kapitaliserar företagen idag på våra upplevelser och erfarenheter. [Self] Confidence verkar genom att i förtroende visa oss vad det har sett, och på det viset ger det tittaren möjlighet att reflektera med en individualiserad och emotionell respons till systemen som övervakar oss.

Prior Art Automaton, photo: Gustavo Perillo

 

Prior Art Automaton

Prior Art Automaton ställdes ut som teckningar på den nederländska paviljongen på Venedigbiennalen 2017 och producerades av ICIA. För utställningen Rob Law har Studio Alight gjort om denna konceptuella idé till en storskalig skulptural installation. Verket ifrågasätter de grundläggande principerna kring hur företag använder sig av immaterialrättens lagsystem. 

I de flesta lagsystem för patent syftar begreppet prior art  på all den information som har gjorts tillgänglig till allmänheten före ett visst datum som kan vara relevant för att kunna hävda ett patents originalitet. En automaton är en självverkande maskin som utformats för att följa en förutbestämd sekvens av operationer eller svara på givna instruktioner. I Prior Art Automaton har Studio Alight använt artificiell intelligens i form av algoritmer för maskininlärning som tränar ett rekursivt neuralt nätverk. 

Denna automaton genererar och skriver ut nya och unika patenttexter och skapar således prior art i en takt som är ouppnåelig för människor. Funktionen undergräver på ett radikalt sätt möjligheten att skapa nya patent och därefter driva mål om patentintrång. Existensen av denna prior art skyddar mindre företag eller individer eftersom de inte längre behöver tävla med större globala bolag i systemet, en tävling som normalt skulle upplevas som en kamp mellan David och Goliat. Detta är slutet på patent som vi känner dem.

 

 

Lagens estetik

Sedan 2015 har ICIA bjudit in konstnärer för att undersöka olika perspektiv av lagens estetik. Denna övergripande tematik har syftat till att undersöka moderniteten och dess organisation av människor genom lagar, normer och estetik. Modernitetens framväxt tillsammans med upplysningen och kolonialismen vid slutet av 1700-talet, såväl som dess människosyn, uppdelningen i klasser och raser och den parallella proklamationen av mänskliga rättigheter, har utforskats i relation till vårt samhälle idag.

Utställningen Rob Law undersöker lagens estetik genom att bokstavligen träda in i lagens värld med hjälp av konstnärliga strategier som utmanar den. [Self] Confidence är ett nytt verk som belyser den snedfördelning eller bias som finns inbyggd i system för bildigenkänning, och talar direkt till vår individualitet, även då den övervakar oss. Space of Law gör lagen tillgänglig genom estetiken. Prior Art Automaton använder det estetiska rummet – konstutställningen – för att demokratisera patentlagstiftningen. 

 

 

Charlotta Kronblad

Charlotta Kronblad är jurist och forskare verksam vid Chalmers. Hon forskar kring digitaliseringen av lagen och har bjudits in för att skriva en text om Space of Law och har lett ett artist talk under vernissagekvällen den 30 augusti. 

 

 

Vernissage 30 augusti

kl 17-21

kl 18 Artist talk med Charlotta Kronblad 

 

 

Rob Law stöttas av Kulturrådet, Västra Götalandsregionen, Göteborg stad och Nordisk kulturfond