OM NYA UPPDRAGSGIVARE

Att initiera ett konstprojekt har hitintills varit ett privilegium för kapitalstarka individer, företagsledare eller institutioner- de gamla uppdragsgivarna. De nya uppdragsgivarna tillhandahåller däremot en struktur som gör det möjligt för potentiellt vem som helst, antingen du uppfattas som en av samhällets stöttepelare eller lever i dess utkanter, att initiera ett konstverk och ta ansvar för dess genomförande.
 
Oavsett människors personliga ekonomiska förutsättningar och tidigare erfarenhet av konst, så kan individer och grupper få stöd i arbetet med att artikulera tankar, behov och omstridda frågor som de anser inte får tillräckligt med uppmärksamhet eller debatt.
 
Mer än 400 projekt i 10 länder 
Nya uppdragsgivare introduceras till en svensk kontext av ICIA (det har tidigare gjorts ett projekt under 2005 av konstnären Magnus Bärtås på Fältöversten i Stockholm), men är en beprövad metod främst i Frankrike där den går under namnet Nouveaux Commanditaires. De första projekten genomfördes 1992 och har sin uppkomst i ett motstånd mot marknadens makt över konsten. Det har hitintills genomförts mer än 400 projekt i tio europeiska länder: projekten innefattar områden som samtidskonst och arkitektur, film, musik, litteratur, internetbaserad konst och scenproduktioner. I synnerhet i Frankrike, där Nouveaux Commanditaires har förverkligat omkring 300 projekt sedan 1992, har deras arbete blivit en oumbärlig del av det sociala och kulturella livet. Detta gäller i synnerhet för ekonomiskt svagare regioner där arbetet har satt en tydlig och nyskapande form av konstnärlig produktion på kartan.
 
En ny era av kulturpolitiskt självbestämmande 
Nya uppdragsgivare är en modell utan prejudikat i den kulturpolitiska historien: människor från samhällets alla skikt gör vad som tidigare enbart få hade möjlighet till, och tar samtidskultur och dess skapande i egna händer. I många fall hanteras frågor som är angelägna ur sociala, politiska och kulturella perspektiv men som inte adresseras av andra samhällsinstitutioner. Då initiativtagarna till projekten är välförankrade i den specifika problematiken, upprätthåller det en nivå av relevans. Eftersom den problematik som dessa projekt ofta behandlar besitter en mängd symboliska dimensioner, har konst visat sig vara ett verktyg som är synnerligen väl anpassat till att behandla dessa frågor. Nya uppdragsgivare vidgar, med hjälp av konst och de symboliska dimensionerna, de kulturpolitiska verktyg som existerar och etablerar ett framåtsträvande alternativ som tar den mänskliga rättigheten till delaktighet i kulturen på allvar. De engagerar samhället i en gemensam ansträngning till att skapa nya kulturella tillgångar som är tydligt förankrade i lokalsamhället.
 
Förmedlare - en ny strategi i kulturproduktion
En ny strategi kräver nya aktörer: Nya uppdragsgivares representanter i processen kallas förmedlare. Förmedlarna, ofta curators eller kulturproducenter, förmedlar mellan de olika intressenterna i projektet. De närmar sig intressegrupper eller blir kontaktade av dem och bereder väg för projektet och dess utveckling. När ett föreslaget projekts mål har definierats rekommenderar de en konstnär, lämplig för detta specifika projekt. Det är dock fortfarande intressegruppen som tar det yttersta beslutet, de är projektägare och beställare. När det yttersta beslutet är taget, genereras ett slutgiltigt förslag i dialog mellan konstnär, beställare och förmedlare. Ett flertal av de parametrar som inom en konventionell finansieringsmodell måste definieras innan arbetet med ett projekt inleds – plats- och tidsperiod, konstnär och media etcetera – beslutas först i denna fas när kostnaderna kan beräknas med större precision. Förmedlarna leder beställarna och konstnären genom processen tills dess att arbetet är slutfört. Hen underlättar samtalet mellan de olika parterna, genererar finansiering, hanterar eventuella politiska och administrativa hinder och kommunicerar projektet med allmänheten.
 
Förmedlaren står som garant för att beställarnas behov tillgodoses genom processen, för konstnärlig kvalitet och medlar i eventuella konflikter mellan parterna. Genom det ramverk som Nya uppdragsgivare arbetar med inom ICIA är även det långsiktiga perspektivet av yttersta vikt. Ramverket är av vikt, inte enbart i en behovs-, utvecklings och genomförandefas, utan säkerställer även de bestående effekterna av projektet.
 

ICIA – Institute for Contemporary Ideas & Art har ett treårigt Kulturstrategiskt utvecklingsuppdrag 2017-2019 av Västra Götalandsregionen kultur för att etablera metoden Nya uppdragsgivare i Sverige.