En typisk process


1.      Den initiala kontakten.
I många fall är det grupp med ett gemensamt intresse som tar initiativet och kontaktar en förmedlare som i sin tur initierar projektet. Alternativt så arbetar förmedlaren uppsökande i syfte att underlätta genomförandet av ett specifikt projekt. Det finns inga bestämmelser kring vem som kan initiera ett projekt. Processen är öppen för alla.


2.      Behovsformulering.
I de tidiga stadierna av ett projekt är förmedlarens huvuduppgift att skapa sig en förståelse för intressegruppens specifika situation och frågeställningar. Dessa samtal bidrar till att skapa en gemensam bild av uppdraget och konturerna av beställningen. Förmedlaren och intressegruppen formulerar gemensamt ett behov som ligger till grund för en kommande beställning.


3.      Förslag på konstnär.
När beställarna och förmedlaren enats om en tydlig beskrivning av uppdraget och dess förväntningar, föreslår förmedlaren en konstnär, arkitekt, designer, musiker eller annan konstnärlig utövare som förmedlaren tror är lämpligast för uppdraget. Om beställarna accepterar förslaget arrangeras ett första möte.


4.      Möte med konstnär.
Ett första möte mellan konstnär och beställare planeras av förmedlaren. Förmedlaren ser även till att samtalet hjälper båda parter att ta beslut om fortsatt samarbete. Om utfallet av det första mötet är positivt skapar konstnären därefter ett första förslag på beställningen.


5.      Skissfas.
Konstnären återkommer med ett första förslag. Den här fasen kan innebära ett flertal iterationer och feedback från beställarna. Ett ytterligare syfte med den här fasen är att gemensamt nå en djupare eller ny förståelse för situationen, problematiken eller projektets potential. Den här lärandeprocessen bidrar till projektets utveckling.


6.      Produktionsfas.
Då beställarna är trygga i att det föreslagna projektet kommer att möta dess önskemål, är den första fasen avslutad och projektet går nu in i implementeringsfasen. Konstnären förbereder en detaljerad plan för hur verket ska realiseras och påbörjar sitt arbete. Förmedlaren skapar en budget, söker finansiering och eventuella tillstånd. I likhet med tidigare faser kan interaktionen mellan beställare och konstnär ge upphov till ytterligare ändringar även i denna fas.


7.      Genomförande, invigning, föreställning.
En skulptur eller byggnad invigs; en film eller pjäs har premiär; en hemsida blir aktiv. Projektet introduceras till en publik och är officiellt levererat.
 
 

ICIA – Institute for Contemporary Ideas & Art har ett treårigt Kulturstrategiskt utvecklingsuppdrag 2017-2019 av Västra Götalandsregionen kultur för att etablera metoden Nya uppdragsgivare i Sverige.